Back Row - Pat Bunting, David Elliott, Mary Elliott, Anne Elliott, Pam Briant

Front Row - Wendy Greenyer, Derek Marks, John Marks

Photo  Tony Mould - mybrightonandhove.org.uk